Kárpátinfo hetilap


| 2021. 07. 05. – 21:08 | Kárpátalja |
A Beregardói Református Egyházközség presbitériuma úgy döntött, itt töltött közel öt éves szolgálata után meghívja állandó lelkésznek Balázs Antalt, akit a közelmúltban egyhangúlag meg is választott a gyülekezet. Fotó: Kovács Erzsébet

Hirdetés

Nagy dolog az, amikor a gyülekezet és egy fiatal lelkész szövetséget köt. Amikor úgy döntenek, együtt indulnak el, vagy együtt folytatják az utat, együtt munkálkodnak Isten országának építésén. A Beregardói Református Egyházközség presbitériuma úgy döntött, itt töltött közel ötévi szolgálata után meghívja állandó lelkésznek Balázs Antalt, akit a közelmúltban egyhangúlag meg is választott a gyülekezet. Beiktatására az elmúlt vasárnap került sor.

Az ünnepi istentiszteleten az igét ezúttal Zán Fábián Sándor püspök hirdette, kiemelve az igaz szeretet fontosságát a Mt 5, 43–48, és a Jn 21, 15–17 alapján.

„Hallottátok, hogy megmondatott: szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket…” Jézus tudja, hogy a régi dolgok, a hagyományok mennyire befolyásolják életünket, éppen azért adta az új parancsot. Szeressétek az ellenséget is! S ez bizony nem igazán könnyű. Hisz sokszor azokat is nehéz szeretni, akik közel állnak hozzánk. Türelem, elfogadás és megértés – ez a három szükséges ahhoz, hogy teljesítsük küldetésünket. Ezután jönnek azok a dolgok, amiket a másik is érzékel: szívesség, gondoskodás, felelősségvállalás, örömszerzés… A lelkipásztor sokszor olyan, mint a bárány a farkasok között. Ezért ott kell legyen a szívén a jézusi parancs: ti pedig szeressétek és imádkozzatok értük... Hála Istennek, itt bennünket hitünkért nem üldöznek, de nemzetiségünk miatt már vannak erre utaló jelek (nyelvtörvény, az őshonos kisebbségekről szóló törvény stb.). Azért imádkozzatok értük, mert jutalmatok lesz a mennyben, hangsúlyozta a püspök. Nekünk jobban kell szeretnünk.

Merjük vállalni a Szentírás tanítását, ne hallgassuk el az igazságot, még ha üldöznek is! A lelkésznek tiszta szívvel kell tudni elmondani: Uram, te tudod, hogy szeretlek téged, s mint ahogy Péter, ő is megkapta a jézusi küldetést: legeltesd, őrizd az én juhaimat. Amikor egy közösség lelkészt választ, akkor szövetséget kötnek, felelősséget vállalnak egymásért, együtt haladnak a keskeny úton, együtt formálódnak, fogalmazott Zán Fábián Sándor, aki azt kérte a gyülekezettől és a lelkésztől, hogy Isten fiaiként legyenek só és világosság az életben, s mindenkor imádkozzanak egymásért.

Az ünnepi istentiszteleten a Beregi egyházmegye esperese iktatta be Balázs Antalt, aki a makkosjánosi és a kijevi gyülekezetekben is szolgál. Zsukovszky Miklós a Jeremiás próféta könyvének 9, 22–23 versét helyezte a frissen beiktatott lelkész szívére: „Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem – így szól az Úr!” Légy bölcs, erős és gazdag, de maradj alázatos és szelíd, hogy életed követendő példa legyen a gyülekezet számára, mondta az esperes, aki ezt követően ünnepélyesen átadta a gyülekezet pecsétjét és a templom kulcsát a lelkésznek.

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet!” – tanácsolt az ige szavaival Nagy Béla, a KRE főgondnoka, aki azt kívánta, hogy békességben, egyetértésben, testvéri szeretetben, közösen dolgozzon lelkész és gyülekezet Isten országának építésén.

Magyarnak maradni Kárpátalján most nagyobb küzdelmet jelent, mint húsz évvel ezelőtt, közösségünk előtt olyan nehézségek állnak, amilyenekre korábban nem is gondoltunk. Ezek megoldásához higgadtságra, megfontoltságra van szükség, a közösség erejére, s ezt a közösséget kell építenie a lelkésznek is, amihez erőt, egészséget, kitartást kívánt Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.

Tóth Mihály a kijevi reformátusok nevében köszönte meg a Kárpátaljai Református Egyház vezetőségének, hogy az ukrán fővárosban immáron 30 éve működhet gyülekezet, s ehhez lelkészt is biztosítanak számukra. Megköszönte Pocsai Vince korábbi lelkész szolgálatát, utódjának pedig bölcsességet, jó egészséget és kitartást kívánt.

A továbbiakban a megjelent lelkészek – köztük Pocsai Vince, aki 27 évet szolgált ebben a gyülekezetben, illetve a Tatabánya-Bánhidai testvérgyülekezet lelkésze, Szilágyi Sándor – fogalmazták meg igei köszöntésüket.
„Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek; mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad” (Ef 6, 6–8) – hitvallásom is lehetne ez az ige. Lélek által őszintén szolgálni Istennek, erre törekszem, fogalmazott székfoglalójában Balázs Antal. Arra, hogy a régi hagyományok ne írják felül az igét. Imádkozom a helyes látásért és bölcsességért. Ezután is a Szentlélek vezetését kérem. Imádkozom, hogy minél több gyülekezeti tag találja meg a Szentlélek vezetését, hogy együtt haladhassunk a keskeny úton. Igyekezzünk egységre törekedni, hisz ahogy a zsoltáros mondja, csak oda küld az Úr áldást és életet, ahol a testvérek egyetértésben élnek, zárta gondolatait a beiktatott lelkész.

Az ünnepi istentisztelet püspöki áldással és nemzeti imánk eléneklésével ért véget.

Marton Erzsébet

Hirdetés

  • A Beregardói Református Egyházközség presbitériuma úgy döntött, itt töltött közel öt éves szolgálata után meghívja állandó lelkésznek Balázs Antalt, akit a közelmúltban egyhangúlag meg is választott a gyülekezet.
  • A Beregardói Református Egyházközség presbitériuma úgy döntött, itt töltött közel öt éves szolgálata után meghívja állandó lelkésznek Balázs Antalt, akit a közelmúltban egyhangúlag meg is választott a gyülekezet.
  • A Beregardói Református Egyházközség presbitériuma úgy döntött, itt töltött közel öt éves szolgálata után meghívja állandó lelkésznek Balázs Antalt, akit a közelmúltban egyhangúlag meg is választott a gyülekezet.
  • A Beregardói Református Egyházközség presbitériuma úgy döntött, itt töltött közel öt éves szolgálata után meghívja állandó lelkésznek Balázs Antalt, akit a közelmúltban egyhangúlag meg is választott a gyülekezet.
  • A Beregardói Református Egyházközség presbitériuma úgy döntött, itt töltött közel öt éves szolgálata után meghívja állandó lelkésznek Balázs Antalt, akit a közelmúltban egyhangúlag meg is választott a gyülekezet.

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 27. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés